kamu nu hulam:工作,事情

mikawaway-kalumyiti
  • kawaw nu luma' 家事
  1. kawaw 工作
    • u canan ku kawaw niza? 他是做什麼工作的?
  2. kakawaw kakawaw 工作;事情
    • u kakawaw tu niza kuyza. (那已經成為他的工作)
    • maliyuh tu kakawaw sizuma sa misakamu. (不了解還亂講話)

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinengan

mikawaway-kalumyiti