(kamu nu hulam:離開)

liyas sa tu babalaki ci Amuy.

Amuy離開他的長輩。