niyazu'/niyadu'[1]

(kamu nu hulam:部落)

nuamisan nu Maibul ku Kuhkuh a niyazu'. 瑞穗鄉在馬立雲部落的北邊。

payniyazu'mikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:各個部落)

payniyazu' sa izau amin ku tumuk. 各個部落都有部落領袖。

niyaniyazu'mikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:每個部落)

caay ka lecad ku lisin nu niyaniyazu'. 每個部落的習俗都不同。

niyazu'aymikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:部落的)

kasasukapah tu i niyazu'ay a tademaw. 要與部落的族人和睦相處。

sakiniyazu'mikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:部落v

atekakay ku balucu' ni Taymu tu sakiniyazu' a kakawaw. Taymu 對地方事務很固執。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti