nu Bei-ou a micidekay a kungku

nu Bei-ou a micidekay a kungku

Idun and the Apples.jpg

kakilimanmikawaway-kalumyiti

nu Bei-ou a micidekay a kungku u amisay a Ri-er-man a tademaw nu micidekay a kungku. nu lalaay a cudad i pabaw nu Bei-ou, izaw aca ayzaay a Rui-dian, Nul-wei, Dan-may, Ping-daw atu Fen-lan a kitaki, nika u dumaay a Bei-ou a micidekay a kungku caay kaw malecatay tu nu Fen-lan, kyu u Fen-lan a kamu caay kaw u Si-kan-ti-na-wei-ya a kamu nu kenic, simicidekay a kungku nu Fen-lan a tademaw, adihan kina Fen-lanay a micidekay a kungku. linga tu nu Bei-ou a micidekay a kungku nu Si-kan-ti-na-wei-ya a kenic, i Si-kan-ti-na-wei-ya masaduma kuni pilihay sa, nu aydaay i hekal sikungku tu. nu Bei-ou a micidekay a kungkuan tu sikakawsan, sakaudipan atu iyung a kungku, i ayaw nu kyukay atu nadikudan nu kyukay masamaudip tu, misakaudip i teban nu kasumamadan tu nasulitan, i kasumamadan migingkiway mukasiay a kawaw atu i hekalay a tademaw nu lisin.

nilaculmikawaway-kalumyiti

laylaymikawaway-kalumyiti

u kitaki nu aadihanmikawaway-kalumyiti

u binacadan nu kakawusan atu micidekay a maudipaymikawaway-kalumyiti

i kitakit nu Bei-ou a micidekay a kungku misanga’ i pabaw tu kilang nu kitakit(Yggdrasill), ya kilang mulalatay i siwaay a kitakit, idaw ku Ya-sa a binacadan nu kakawusan mu’neng i A-si-ciya-te(Asgard) atu mu’enegay a tademaw tu Zung-tu a kitakit(midgard), siwaay a kitakit idaw tu ku dumaay a tademaw, u kuliay a salaw(jötunn), A-sa binacadan a kakawusan(Aesir), Huwa-na binacadan a kakawusan(Vanir), cuyuh(Elves) atu Zu-lu(Dwarves).

nu kiliay a salaw a tu’as Yu-mi-el(Yimrir) lecu’ tu nu kakawusan, nika u ada amin nu kakawusan, taneng katinengan nu tademaw tu nu hekalay a icelang. maltusa ku kakawusan nu binacadan, u tada kakawusan nu Aw-ding(Odin) ku mukelit tu A-sa binacadan a kakawusan atu bayu’ay a kakawusan Ni-yu-te(Njord) tu misakelitay a Huwa-na binacadan a kakawusan(Vanir), sabaw tusa ku kakawusan a tatudu’ay.

u sayaway a micidekay a kungkumikawaway-kalumyiti
nadikudan a micidekay a kungkumikawaway-kalumyiti

siwaay a kitakimikawaway-kalumyiti

u tatangahan nu kakawsanmikawaway-kalumyiti

nu pilipayayay a kawawmikawaway-kalumyiti

mipaculal tu nu Bei-ou a micidekay a kungkumikawaway-kalumyiti

natinengan nu Bei-ou a micidekay a kungkumikawaway-kalumyiti

nu sumamadan a dadiwmikawaway-kalumyiti

 • Ni-bul-lung-ken a dadiw
 • mabalaki a Ay-da
 • paluhay a Ay-da

nu nalimaan a igamikawaway-kalumyiti

 • Ni-bul-lung-ken a zhihuan (Der Ring des Nibelungen)
 • lei-shen-sul-er
 • xing-ji-zhi-men
 • wei-jing-chuan-qi (Vikings)
 • cu-sen-huang-hun( Ragnarok Netflix )

mutiyung atu manggamikawaway-kalumyiti

sasalamaenmikawaway-kalumyiti

cudadmikawaway-kalumyiti

 • duo-shen-qi-wen
 • tong-huang-wu-jing-de-fa-fu-na
 • aw-ding-de-zhu-fu
 • kang-tie-de-lu-yi
 • a-si-jia-mo-ri
 • zui-hou-de-nu-shen
 • lung-zu
 • yi-chang-sheng-wu-jian-wen-lu

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti