"Suriname" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
adidi’ (added using HotCat
Suriname(蘇利南)
 
u [[Suriname]] sa ilabu nu Congnanmeico, itiza i 4 00 N, 56 00 W
u ahebal nu lala’ mapulung sa 163,820 sq km
0

mikawaway-kalumyiti