"Madagascar" misumad laeday sasizuma

Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) idaw ku masahicahicay itini i kitakit nu yadahay a aadihan tu [[aadupan]] atu kilakilangan.
 
Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) nama adih tu ku 200,000 nu hatiniya a cancanan nu aadihan, idaw ku 150,000 aadihan tu nu kanatal nu niyaduay a cancanan nu aadihan, sisa idaw ku nu masahicahicaay a aadihan tu cancanan nu kanatal, i kainaian nutaw aadihan nu cancanancanacanan nu sasa etiman nu aadihan, numa hicaay tu nu mahicaay a maudipay a aadihan, pulung han malakuud ku lima a bataan nu mahidaay u kapulusay a salu, lasubu nu sabaw tu siwa ku siwa a pasintu nu Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) a balaudbalaut, atu sabaw tu tulu idaw ku enen nu mabahelay nu [[ayam]]. Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) numa hichicaay a maudipay nu aadihan a niyaduan, nu kanatal han lasubu nu lasubu nu pasintu nu mahidaay u kapulus nu salu, malatusaay nu misasumadsumaday a kakitil, atu lasubu nu enenmay (6%) nu mahicaay nu [[balaut]] (nika i nai ku kakunakunas) itida nami i subal amaudip.
 
 
7,340

mikawaway-kalumyiti