"Madagascar" misumad laeday sasizuma

Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) idaw ku masahicahicay itini i kitakit nu yadahay a aadihan tu [[aadupan]] atu kilakilangan.
 
Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) nama adih tu ku 200,000 nu hatiniya a canacanan nu aadihan (物種), idaw ku 150,000 aadihan tu nu kanatal nu niyadu'ay dada' a canacanan nu aadihan, sisa idaw ku nu masahicahicaay a aadihan tu canacanan nu kanatal, i kainaian nutaw aadihan nu canacanan nu sasa etimansasaetiman nu aadihan, numa hicaay tu nu mahicaay a maudipay a aadihan, pulung han malakuud ku lima a bataan nu mahidaay u kapulusay a salu (狐猴), lasubu nu sabaw tu siwa idaw ku siwa a pasintu (99%) nu Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) a [[balaut]], atu sabaw tu tulu idaw ku enen nu mabahelay nu [[ayam]]. Ma-Ta-Cia-Se-Cia (馬達加斯加) numa hichicaay a maudipay nu aadihan a niyaduan, nu kanatal han lasubu nu lasubu nu pasintu nu mahidaay u kapulus nu salu, malatusaay nu misasumadsumaday a kakitil, atu lasubu nu enenmay (6%) nu mahicaay nu [[balaut]] (nika i nai ku kakunakunas) itida nami i subal amaudip.
 
 
7,340

mikawaway-kalumyiti