nanum -kamu

nanum kapah pisaungay 242 a kamu

tatiku tazuma至 nanum.

語言