tuki -kamu

tuki kapah pisaungay 127 a kamu

tatiku tazuma至 tuki.

語言