"ba'tu" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
adidi’無編輯摘要
無編輯摘要
ba'tu / baetu (kamu nu Hulam: 石頭)
 
malitatelecan kaku namihuwad tu ba'tu. 我在抬石頭時閃到腰了。
 
=== baba'tuan 石頭地 ===
patadas ku babalaki maluk tu baba'tuan. 老人在石頭地開墾。
1,109

mikawaway-kalumyiti