"paycucuay" misumad laeday sasizuma

sapaycucuwan hanany sa, u namakayniay i udip nu idang, namakapalaay muhanhan kya makayni i cucu tu sisalang ku sipacucu tu wawa, namakayni ku ngangan tu sasakamuwan. kina paycucuwan sa (izaw kya cacay a cudad i 2005 a mihcaan a sulit sa, izaw tu 5676 yanasulitan tu 2008 a nipisulit IUCN tu sumanahay a cudad tu 5488 saan) tu caay kalecad a adupan, mabuliyas i 1229 tu wini, 153 a sasasulitan atu 29 amin ku nama kayniay a sapacucuay a adupan tu 10%, kina a adupan i kitaki sa, izaw tu 0.4% saan, u izaw ku singipen (pabuy) nu bayuay sa, mubahelay tu paycucuay a adupan, u saydahay a adupan.
 
kina paycucuan sa, tadayadah ku caay kawdadayuman tu namakaniyay i punu' nu akudi' nu udip tu sapacucu hatusa namakabilihay tu nu tanan mlitin ru puna, ya paycucuay sa, u adidi 30公分 tu, padaduki anu satabakiay sa nu bayuay a buting 33米, izaw ku kapahay a kakitidaan nuheni, namakaybayu katukuh i buyu, izaw ku numaka caledasay katukuh i kaisenaw, izaw amin. ita u tademaw sa, u paycucuwan tu.<br />mikalatay a adupan sa, itini nisulit i cudad sa izaw ku namakabayui buyu maudip kyu mikalatay a adupan han ku kamu. kina paycucuan hananay, izaw ku makadihay u kakatu a adupan sa, u paycucuwan tu saan.kina pay cucuwan sa tadayadah ku caay kawdadayuman tu namakaniy i punu' nu akudi' nuudip tu sapacucu hatusa namakabiliay tu nutanang malaliting tu puna' yapay cucuwan sa u adidi kya tuluay a daditekan tu padaduki anu satabakiay sa nu bayuay a buting tulu idaw ku tulu a sasulitan katabaki nu buting, idaw aca kukapahay a kakitidaan nu heni namakabayu katukuh i bayu, idaw ku numaka i caledesay katukuh i kasienawan, idaw anim ita u tademaw sa u paycacucuwan tu mikalatay a adupan sa itini nisuli i cudad idaw kunamakabayu i bayu maudip kiyu nikalatay a adupan han ku kamu,kina paycucuan hananay, idaw ku makaadihay u kakatu a adupan sa u paycucuan tu saan pay ayam hananay namakacuwcuway caay tu kayadah ku ayam tusaay tu nisulid u midikuway nilecuhan kuudipi satu sa idaw tu ku mamanuh nu sayawan sa u sakubat. saateka satu sa,idaw ku masadumadumaytu cancanan a kulid nu banuh niya sakubad, idaw kubalakiya tu, idaw ku caay tu pakabahelay sa taneng satu idadan muculi atu mulenenay tu sikululay a adupan nu iday a ayam sa namakay i kakausan kiyu siiluc nika idahen tu sa kina ayam, idaw tu ku 2021 tu pay ayaman tu nasulian tu ayam sa ,idaw kumakay,idaw ku malawpesay tu a pay ayaman nu ayam, nu caay kaynasulitan tucudad sa. yadah tu kumalawpesay nuayam. isuli nu kitaki nayi tu ku ayam. sisa isulid nu cudad caay tu kayadah ku ayam yadah tu ku malawpesay ikitaki sisa a miading tu idaway henay a ayam kya caay kalawpes ku ayam,
 
== nilacul ==
313

mikawaway-kalumyiti