"puu'" misumad laeday sasizuma

,mahini ku nipalamal i kasumamadan. ayda a nipalamal caay tu hiday, adaay a nipalamal sa samihmihcan satu, kacah hidayi tu ku nipalamal u i kasumamadan ku nipalamal saw, ahican naca masumad tu ku demiad, cay tu kahidahida u kasubabadan nanay tu ku udad, kyusa, sumaden ku palaw nu nipalamal. u sapipatungus tu babalaki atu tuas ku sapalamal hananay ayda.
 
=== sabaw cacaysabawcacay a bulad ”pilecukan” ===
pilecukan hananay nu babalaki, u kawaw nu selal kuydaan mikuning tu kakaselal, u selal hananay u tungus tu hitay nu nyadu’ milecuk hananay u tungus tu pikaning tu hitay, pasaupun nu babalaki ku masakapahay, pataydan nu kaka tada i umaumahan mikuning, malalabalaba’ i umaumahan. anu caay hiday inayi ku laluutan nu selal hananay. pataydan nu tumuk ku selal patayda i umaumahan musilac ku masakapahay, mamin musilac, cacay ku kamu nu tumuk, anu tela’saca ,u meduk tu nu selal malingatu muculil haymaw sa misametek misaadiadih i cuecuedan, matalaw anu idaidaw tu kutaluk u milimek i cu'cu'dan, kyu misamisi tu tapitapiingan. taamis satu ku culil, makatukah i busingan ku nipisakapa tu liwliw nu nyadu’. anu caay kahida mausaw kita nu taluku mupatay.
pilecukan hananay nu babalaki, u kawaw nu selalkuydaan mi kuning tu kakaselal, u selal ha nanay utungus tuhitay nunyadu’
 
=== sakasabaw tusa ”pisaliwliwan” ===
milecuk hanana u tungu tu pikaning tu hitay, pasaupun nu babalaki ku masakapahay, pa taydan nu kaka tada i umaumahan mi kuning, mala labalaba’ i umaumahan.anu caay hidai inayi ku laluutan nu selal han nanay. pataydan nu tumuk ku selal patayda i
sadikuday tu a bulad anuamalingatuanu amalingatu tu misaliliu sa, ladayen nutumuknu tumuk ku selal tayda i panan nu nyadu’ mibeetikmibetik, padungus tu
 
talaayaw nu salal amiausim, mamin mibetik ku tu muksa, sataulu satatusa satu ku selal amaluyaluy taumah, malingatu mihkac, aluday pakabulad i umaumahan tya a taluma’. i umah mukan i umah ku bi’, sinikaalaan sa, i umah tu muid'id tu ayam, latus pataluma’ tu tatuhen a ayam, palisin sa ku babakaki, katukuhan tu ku cacayay a bulad, luyaluy luyaluy satu ku namiayamay tuluma’. katukuh inyadu kakelusa tayda i dabek padebu tu nikalaan, la'tus patuluy i luma’ nu udip tu kala, mamin satu ku namimihkacay patayda tu ayam i dabek sa, tu ataluma’ i luma’ nu udip. katukuh i luma’ ku namiayamay sa, malingatu tu ku misahemay sapatayda i dabek tu sakalabi nu binawlan, katukuhan ku kalabiyan malsupsup tu ku tademaw tayda i dabek, patulaka hantu nu selal ku binawlan tu nisalami’an tu ayam. tayasa malabi ku binawlan. hatida tu ku nikalabi tu liwliw hananay.
umaumahan musilac ku masakapahay, mamin mu silac cacay ku kamu nutumuk,anu tela’saca ,u meduk tu nuselal malingatu tt
 
muculil haymaw sa misametek misa adiadih i cuecuedan, matalaw anu idaidaw tu kutaluku milimek icuecuedan, kyumisamisi q
 
cq tu tapitapiingan. ta amis satu ki culil, makatukah i busingan kunipi sakapa tu liuliu nunyadu’. anu caay kahida mausaw kita nu taluku mupatay.
 
=== saka sabaw tusa ”pisa liliuwan” ===
sadikuday tu a bulad anuamalingatu tu misaliliu sa, ladayen nutumuk ku selal tayda i panan nu nyadu’ mibeetik,padungus tu
 
talaayaw nu salal amiausm, mamin mi betik ku tumuksa, sataulu satatusa satu kuselal ama luyaluy taumah, mali ngatu tu mi
 
mihkac, aluday pakabulad i umaumahan tya a taluma’. i umah mukan iumah kubi’, sini ka alaan sa iumah tu muidid tu ayam,
 
latus pataluma’ tu tatuhen a ayam, palisin sa ku babakaki, katukuhan tu ku cacayay a bulat, luyaluy luyaluy satu ku nami ayamay tuluma’. katukuh inyadu kakelusa tayda i dabek padebu tuni kalaan,laetus patuluy i luma’nu udip tukala, mamin satu
 
kunami mihkacay patayda tu ayam i dabeksa, tu ataluma’ i luma’ nu udip. katukuh i luma’ kunami ayamay sa,malingatu tu ku
 
misahemay sapatayda i dabek tusaka labi nu binawlan, katukuhan ku kalabiyan malsupsup tu ku tademaw tayda idabek, pa
 
tulaka hantu nu selal kubinawlan tunisalami’an tu ayam. tayasa malabi kubinawlan.hatida tukunika labi tuliliu hananay.
 
== nayihekalay ==
749

mikawaway-kalumyiti