nu Yin-tu henhe hananay a sauwac -kamu

nu Yin-tu henhe hananay a sauwac kapah pisaungay 148 a kamu

tatiku tazuma至 nu Yin-tu henhe hananay a sauwac.

語言