sulit nu hulam:當中

tinaku a kamu mikawaway-kalumyiti

  1. telung 當中
    • i telung ci Kacaw miasik ayza. Kacaw正在掃地中。
    • i telung. 正在。
    • i telung henay. 還在。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan mikawaway-kalumyiti