kamu nu hulam:站

tinaku a kamumikawaway-kalumyiti

 1. tizeng 站
  • tizeng amanakasa i panan. 不要一直站在門口。
 2. patizeng 使之站立
  • patizeng tu malebekay a paza' ci Tuku. Tuku去扶正倒下的香蕉樹。
 3. pitizeng 要站立
  • makaazih tu tayniay a tademaw pitizeng mimetmet tu lima! 看見來的人要起身握手!
 4. mapatizeng 建立
  • mapatizeng tu ku luma' nu misu Panay. Panay你的房子蓋好了。
 5. mutizeng 站立
  • ayaw nu saupu mutizeng ku katuuday. 大家在開會前先起立。
 6. tizenga 請站立
  • tizenga kisu a papelu i nuayawan nu katuuday. 請站在大眾前演說。
 7. nipatizeng 建立
  • kiya hizaen ku nipatizeng tu tektek? 為什麼要這樣立柱子?
 8. nipatizengan 所建立的地方
  • u nipatizengan nu maku a luma' kuyni. 這是我建立起來的房子。
 9. nitizeng 站姿
  • matihuway ku nitizeng ni Batu. Batu的站姿歪斜。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti