(kamu nu hulam:路)

la'cus culilen ku zazan.

路不好走。

pazazanmikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:開路)

cima ku pazazan sananay i tisuwan? 誰叫你開路的?

sizazanmikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:有路)

kiya sizazan inutebanan nu umah? 田中央爲何有條路?

zazanaymikawaway-kalumyiti

(kamu nu hulam:路)

malebek nu baliyus ku kilang nu i zazanay. 路上的樹被颱風吹倒了。

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti

  • 原住民族語言線上詞典 zazan。[1]