Netherlands(kamu nu Hulam: 荷蘭)

Flag of the Netherlands.svg
u hata nu Netherlands

u Netherlands sa i labu nu O-Cou (歐洲), itiza i 52 30 N, 5 45 E.

u ahebal nu lala' mapulung sa 41,543 sq km.

u ahebal nu lala'ay sa 33,893 sq km, u ahebal nu nanumay sa 7,650 sq km.

hamin nu tademaw sa 17,016,967.

kakalukan umah sa 55.10%, kilakilangan umah sa 10.80%, zumaay henay umah sa 34.10%.

idaw kay pala, saluimen sa a mutidang, bataden a miadih, mahida unu wawa a kitakit, caay tu ka pawanni madateng tu i balucu', uwida hantu u bali nu pilapila, He-Lan (荷蘭) a bali nu pilapila.

idaw ku balil nu pilapila, bakiya (木鞋), nay-lao (奶酪), atu yu-cin-siang (鬱金香), singangan i He-Lan (荷蘭).[1]

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Amsterdam.

kakingingan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakinging nu kanatal demiad sa 27 bulad 4 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Willem-Alexander, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 4 bulad 30 demiad.


sakapahay a hekal (自然環境)mikawaway-kalumyiti

naayaw satu nayda i O-Cuo (歐洲) nu tipan idaw ku He-Lan (荷蘭) i kilakilanga atu matahpuwya nu pahpapahan a lanulanuan, satu katukuh i nuayawan a malebutay a mihcaan, sakamusa, idaw ku cacayay a kapulus naytini henay alaw makatukuh i batad, caay ka i sasa, ida i pabaw nu kilangkilangan. micapi tu amisay a bayu (北海) nu He-Lan (荷蘭), i sasa ku lala' yadah ku lanulanuan a banaw u "sasaay a kanatal" han, yadah ku i sasaay nu bayu nu enemay a depah (公尺) nuheni a lala'. sa A-Mu-S-Te-Dan (阿姆斯特丹) pahikukiyan ida i sasa nu amisay a bayu sepatay a depah (公尺) ku lala'. u kungku kuyni, u tademaw atu pala sa.

bali nu pilpila (風車)mikawaway-kalumyiti

i sasa ku lala' sawni malawpes nu bayu ku lala' nu He-Lan (荷蘭), sisa saicelang sa kunuheni a maudip, maaalaw ku nuheni tu bayu misanga' tu tibu, sisa sanga' satu siwaay a depah (lawat, 公尺) a talakaw nu sapi hucehuce nu bali a pilapila. 1229 a mihecaan sayawa a patinaku tu mutiyungay a bali nu pilapila. hatiniaytu nu tenes a miilang atu maduh tu dipus, sayaway naw tademaw henay kumi duhay kilul satu tengteng nu subayu i sapiilang. mala nanum a kelakela', kilul satu micaliw tu bali mulineng alaw mala bali nu pilapila.

masaenal ku lala' nu He-Lan (荷蘭), tabaki ku bali, sisa kalamkam amapa tinaku ku bali nu pilapila, katuud tu ku manglaya macunus tu sisa kapahkapah kuni sanaan, caay tu kanipi yaduh sakukawaw, ayda hantu taneng tu milusalus tu kilang atu misanga tu tatipeluk, tanengtu mimelec tu simal atu cancanan. satu kuma u dipay "misanga ku kamisama' tu tademaw, i He-Lan (荷蘭) u bali nu pilapila patinaku tu lala'", anu inaya ku talakaway nu mihuchucay a bali nu pilapila, ina He-Lan (荷蘭) ku hican hakiya nama kayda i bayu miyala tu 1/3 a lala', ku inaya tu ku cacucuwa tu bulin (nay-lao, 奶酪) atu bangsisay a yu-cin-siang.

kapahay tu ayda ku He-Lan (荷蘭) a kanatal, sakahemekan kuni ka caay kapawan tu nu naayaway a kawaw, uyu lalangawan nu balil nu pilapila idatu i cu'cu'dan a malineng. nina "bali nu pilapila a kanatal", i ayaw nu yadahay a lasubu a mihcaan uman ku sausi tu bali nu pilapila, nika culaculal satu ku kikay, malawpes tu kunu bali a pilapila, ayda hantu cacay tu a malebut tu. tu mihmihecaan a limaay a bulad saka tusa a duyu "u bali nu pilapila han a demiad", tina demiad hantu kapulung tademaw amala luwahluwah amalineng ku bali nu pilapila, numa ka kanatalay a tademaw iniwnamin tayni midang, tayda i dadipudan nu idangan atu bali nu pilapila a po-wu-kuan (博物館) miadih.

hatniay tu kuni pikinaul tu lala' nu He-Lan (荷蘭), milihida tu mutidideng i pabaw nu lala' kya bali nu pilapila. kaahebal nu kakitidaan bangcalay a adihan. saka liangn ku bali nu pilapila, u daduducen nu lalangawan. sipay nu ayawan a miadih, mahida uyu ciwzika, kanahatu musaluimen adihen kya bali nu pilapila kahemekan tu adihan, mahida malinenga ku hamin nu kitakit, caay tu kapawanni, alaci' bali nu pilapila u He-Lan (荷蘭) "kanatal a paya".

San-Ta-Mu bali nu pilapila a idangan (桑達姆風車民俗村)mikawaway-kalumyiti

micapi tu A-Mu-Se-Te-Dan (阿姆斯特丹) tusa a bataan kung-li (公里), idaw ku San-Ta-Mu (桑達姆) a idangan, idaw ku liwan tu 16-17 nu si-ji (世紀) a mihecaan a malumanay a luma', pulung han tu ayday nu kilang a nipisanga tu luma' atu kayakay, miliwan tu aadihan tu naayawa a nisangaan.

pulung nu mukasi a luma' sa aidangan hantu, bangcal ku kakitidaan, nu mukasi a wayway yadah ku taydaay miidang. i naayaway idaw ku nu kasui a kucu atu nay-lao (奶酪). inayay tu kusi kucuway tu kucu nu kilang ayda, itida satu i umahumah han atu inainakaan idaw henay ku muca'dunga, sikucu, dihekuaca caay kasenged.

i He-Lan (荷蘭), bali nu pilapila, bakiya, nay-lao (奶酪) atu yu-cin-siang (鬱金香), balad nu sauwac atu nikulitan ni Fan-Ku (梵谷), pulungen miadih caay tu kapawanni. amica kuni ka caay kailay, nika nuaydaay tu anu tingkiya a bali nu pilapila itini tu i pabaw nu lala'. masumad nu mukasiay a He-Lan (荷蘭) a tademaw, bangcal kuni pipatideng tu luma'.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti