Gabon -kamu

Gabon kapah pisaungay 218 a kamu

tatiku tazuma至 Gabon.

語言